Get Adobe Flash player
    พลตรี ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
                     ผู้อำนวยการ
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 

 

  

No  

๒๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก หญิง รัชนีพร ผดุงผล รอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อทหาร ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน ๓ นาย ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อทหาร อาคาร ๗

๓ ม.ค.๖๑ พันเอกหญิง รัชนีพร ผดุงผล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๒) เป็นผู้แทน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร อวยพร - รับพรปีใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ณ อาคาร ๗ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

๑๓ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก หญิง รัชนีพร ผดุงผล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๒) ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๖ นาย ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

๕ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ พันเอก หญิง รัชนีพร ผดุงผล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหารทหาร (๒)

และกำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหารทหาร ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ณ ลานเสาธง บก.สส.ทหาร

๕ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๖๓๐ พันเอก หญิง รัชนีพร ผดุงผล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๒) และกำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สวนสุขภาพทุ่งสีกัน ๔

๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. เป็นผู้แทน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ร่วมงานพิธีถวายเครื่องสักการะ พระอนุเสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษี สว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์ วรเดช เนื่องในวัน "สื่อสารแห่งชาติ" ณ พระอนุสาวรีย์ บริเวณเกาะกลางน้ำ บริษัท กสทโทรคมนาคม แจ้งวัฒนะ หลักสี่

๒๕ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) และ พ.อ.ธวัช ธัญญชาติกุล ผอ.กรส.ศทส.สส.ทหาร

ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการ MA ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ร่วมกับผู้แทนศูนย์ไซเบอร์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศทส.สส.ทหาร

 ๕ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๑) เป็นประธาน ในการเข้ารับฟังการบรรยาย Secunet Security Networks AG ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหารเป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดกิจกรรมจัดการความรู้ของ สส.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เรื่องการติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำการจัดการความรู้หัวข้อ "ความพร้อมการรับมือและการฟื้นฟูต่อเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ " ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กปท.ศทส.สส.ทหาร

๓ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหารเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบปฎิบัติการ Windows10 สำหรับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

๑๓ มิ.ย.๖๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ กำลังพล ศทส.สส.ทหาร ร่วมประดิษฐ์เป็นจำนวน ๒๒๕ ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

๙ มิ.ย.๖๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) และกำลังพล ศทส.สส.ทหาร

ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศทส.สส.ทหาร

๑ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๙๐๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) เป็นผู้แทน ผอ.ศทส.สส.ทหาร

ร่วมงานสวดพระอภิธรรม บิดาของ พ.ต.หญิง เนตรนพัทธ์. ศังท์คะจาตะกิ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จว.นนทบุรี

๙ พ.ค.๖๐ พ.อ. คมกฤช พลพิลา รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๒) และ กำลังพลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บก.สส.ทหาร

๒๗ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐  น.อ.เกียรติพงศ์   ศรีโสภา  ร.น.  รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) เป็นประธานการประชุม โครงการเริ่มใหม่ประจำปีงบประมาณ ๖๒ - ๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กปท.ศทส.สส.ทหาร

 ๒๔ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐  น.อ.เกียรติพงศ์   ศรีโสภา  ร.น.รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑)  เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดประชุมคณะกรรมการมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กปท.ศทส.สส.ทหาร

 ๒๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๑) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

 ๑๑ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐  น.อ.เกียรติพงศ์   ศรีโสภา  ร.น.รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ บก.ทท. หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กปท.ศทส.สส.ทหาร

 ๕ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘๐๐  น.อ.เกียรติพงศ์   ศรีโสภา  ร.น.รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นผู้แทน ผอ.ศทส.สส.ทหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สผอ.สส.ทหาร

 ๒๔ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นผู้แทน จก.สส.ทหาร เข้าร่วมในพิธี ลงนามสัญญาความร่วมมือด้านระบบ Cycber Security ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล

 ๒๒ มี.ค.๖๐ ประชุมหารือการจัดทำองค์ความรู้ (KM) ของ ศทส.ฯ ประจำปี งป.60 โดยมี รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (1) เป็นประธาน

๒๕ ส.ค.๕๙ นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร (๑) เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเทคโนโลยีของ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแนะนำเทคโนโลยีของบริษัทให้กับกำลังพล นขต.สส.ทหาร ณ ชั้นอาคาร ๗ ศูนย์เทคโนโลยรสารสนเทศทหาร บก.ทท.

๒๔ ส.ค.๕๙ พันเอก คมกฤช พลพิลา รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร (๒) เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพกำลังพล ศทส.สส.ทหาร ครั้งที่

๑๓ ก.ค.๕๙ นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร (๑) เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ก.ค.๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

๒๙ มิ.ย.๕๙ พันเอก คมกฤช พลพิลา รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร (๒) เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรม ประจำเดือน มิ.ย.๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

๗ มิ.ย.๕๙ นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร (๑) หน.คณะตรวจเยี่ยมฯ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยม หน่วย สน.ทท.กุยบุรี อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ คณะตรวจเยี่ยมฯ ได้แนะนำการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

๖ มิ.ย.๕๙ นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร (๑) หน.คณะตรวจเยี่ยมฯ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยม หน่วย สน.ทท.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้แทน หน.สน.ทท.ฯ จนท.สน.ทท.ฯทั้งนี้ คณะตรวจเยี่ยมฯ ได้แนะนำการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

๒๙ เม.ย.๕๙ พ.อ. คมกฤช พลพิลา  รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธานการประชุมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ บก.ทท. (PMQA) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศทส.สส.ทหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เม.ย.๕๙ รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพกำลังพล ศทส.สส.ทหาร ครั้งที่ ๔
วันพุธที่ ๒๐ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๔๓๐   กำลังพล ศทส.สส.ทหาร เข้าร่วมอบรมศีลธรรม ประจำเดือน เม.ย.๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศทส.สส.ทหาร
๓๑ มี.ค.๕๙ คณะชุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร
๓๐ มี.ค.๕๙ กำลังพลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร เข้าร่วมอบรมศีลธรรม ประจำเดือน มี.ค.๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร
๑๘ มี.ค.๕๙ พันเอก สมพงษ์ ผลอวยพร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร (๒) เป็นประธาน พิธีปิดหลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบสำนักงาน ( Ms.Word & Ms.Powerpoint 2013 )
๙ มี.ค.๕๙ กำลังพลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day
๒๕ ก.พ.๕๙ พันเอก สมพงษ์ ผลอวยพร รองผู้อำนวนการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร (๒) เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพ กำลังพลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ครั้งที่ ๓
๒๔ - ๒๕ ธ.ค. ๕๘ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร (๑) เป็นประธานในการทดสอบร่างกายกำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ครั้งที่ ๒
วันพุธที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๐๗๓๐ - ๐๘๓๐ ทดสอบร่างกายคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒
๑๔ ธ.ค. ๕๘ กำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้เเนวคิด "ทำดีแบบพ่อ" ณ สนามเสือป่า
๑๑ ธ.ค. ๕๘ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร (๒) , พร้อมด้วยกำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD"เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘