Get Adobe Flash player
    พลตรี ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
                     ผู้อำนวยการ
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 

 

 

ภารกิจ
                มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการประสานงานกำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์          
เป็นศูนย์กลางวิทยาการ คอมพิวเตอร์   ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการ บังคับ บัญชา การควบคุม
การสื่อสาร และการข่าวกรองของกองทัพไทย มีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมการสื่อสารทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ