Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

    พลตรี ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
                     ผู้อำนวยการ
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

พระบรมราชโองการ

   
 

banner ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์ 

ผอ.ศทส.สส.ทหาร

 

น.อ. เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑)

พ.อ.หญิง รัชนีพร ผดุงผล

รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๒)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------