Get Adobe Flash player
    พลตรี ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
                     ผู้อำนวยการ
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 

 

 

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์ 

ผอ.ศทส.สส.ทหาร

 

น.อ. เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑)

พ.อ.หญิง รัชนีพร ผดุงผล

รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๒)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------