S__40067081 S__40067082 S__40067083 jquery lightbox with slideshowby VisualLightBox.com v6.1

๒๕ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา  รอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๑) 

และ พันเอก ธวัช ธัญญชาติกุล  ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการ MA

ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ร่วมกับผู้แทนศูนย์ไซเบอร์ทหาร ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร