timeline_20170906_205054 timeline_20170906_205055 timeline_20170906_205058 timeline_20170906_205100 timeline_20170906_205102 timeline_20170906_205119 timeline_20170906_205121 timeline_20170906_205124 timeline_20170906_205127 timeline_20170906_205130 timeline_20170906_205132

timeline_20170906_205135 timeline_20170906_205137 timeline_20170906_205140 timeline_20170906_205143

๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ พิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ครบรอบปีที่ ๒๗ ณ ลานพิธีด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กองบัญชาการกองทัพไทย

jquery lightbox with slideshowby VisualLightBox.com v6.1