timeline_20170906_213017 timeline_20170906_213019 timeline_20170906_213021 timeline_20170906_213023 timeline_20170906_213026

timeline_20170906_213028 timeline_20170906_213030 timeline_20170906_213034 timeline_20170906_213038 timeline_20170906_213040

timeline_20170906_213049timeline_20170906_213047timeline_20170906_213045timeline_20170906_213052timeline_20170906_213053

timeline_20170906_213055 timeline_20170906_213057timeline_20170906_213100timeline_20170906_213102 jquery lightbox with slideshowby VisualLightBox.com v6.1

๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

ครบรอบปีที่ ๒๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร