S__41213988 S__41213989 jquery lightbox with slideshowby VisualLightBox.com v6.1

๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา เป็นผู้แทน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ร่วมงานพิธีถวายเครื่องสักการะ พระอนุเสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา

บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษี สว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์ วรเดช เนื่องในวัน "สื่อสารแห่งชาติ" ณ พระอนุสาวรีย์ บริเวณเกาะกลางน้ำ บริษัท กสท

โทรคมนาคม แจ้งวัฒนะ หลักสี่