Get Adobe Flash player
    พลตรี ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
                     ผู้อำนวยการ
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 

 

 
 

 ๑๔ มิ.ย.๖๑ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

กรมการสื่อสารทหาร พลตรี คมกฤช พลพิลา ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท.พร้อมด้วย พันเอกหญิง รัชนีพร ผดุงผล รอง 

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร และกำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

กรมการสื่อสารทหาร ร่วมงานกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ พื้นที่

กรมการสื่อสารทหาร

 
 
 
 
 

  ๒๖ เม.ย.๖๑ พลตรีณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ...         

 

๑๐ เม.ย.๖๑ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร และ    กำลังพล ศทส.สส.ทหาร สรงน้พระพุทธ ... 

๙ เม.ย.๖๑ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ...

๕ เม.ย.๖๑ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อน ... 

๕ ก.พ.๖๑ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ...

 

 

 

 

              
   

 

           

   ๓ ม.ค.๖๑ พันเอกหญิง รัชนีพร ผดุงผล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๒) เป็นผู้แทน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง  ...

 

 

 

 

 

 

             .

 

                

 

 

         

 

 
 
 
 
 
  
 
๑๓ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก หญิง รัชนีพร ผดุงผล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๒) ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๖ นาย  ...