Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 

พระบรมราชโองการ

   
 

banner ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 
 

 ๑๙ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

กรมการสื่อสารทหารทหารเป็นประธานการประชุมการดำเนินการสารสนเทศ

สนพ. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

 
 
 
 
 
 

๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศทส.สส.ทหาร ครบรอบปีที่ ๒๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์   เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร             

 

๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ พิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนา ศทส.สส.ทหาร ครบรอบปีที่ ... 

๒ ส.ค. ๖๐ พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหารได้กรุณาอนุมัติให้ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือ ...

 

๑๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร เป็นผู้อำนวยการการซักซ้อมและระงับอัคคีภัย  ...

๑๒ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๗๓๐ พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ตรวจความพร้อมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ...

 

 

 

 

              
   

 

           

   ๑๙ ก.ย. ๖๐ แผนกบริการสารสนเทศ กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหารได้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ระบบ Web Conference ...

 

 

 

 

 

             .

 

                

 

 

         

 

 
 
 
 
 
  
 
๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. เป็นผู้แทน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ร่วมงานพิธีถวายเครื่องสักการะ พระอนุเสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา  ...
 
 
 
 
 
                                                                       
 
                                                                         

 

 
                                        

 

 

 

 

 

ายงานประจำปี ๒๕๕๗

ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภันฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑/๒๕๕๗

 

 

 

 คำสั่งแต่งตั้ง

 คณะทำงานลดใช้พลังงาน

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

 

 

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๐ 

 

 

กองทัพไทยกับการก้าวสู่ความเป็น

"ประชาคมอาเซียน"

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเข้ารับราชการ บก.ทท. ประจำปี 2560

ฐานความรู้สารสนเทศ

ภัยคุกคามความมั่นคงระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

ว่างอยากรู้จักหน่วยงาน คลิกที่นี่