Get Adobe Flash player
    พลตรี ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
                     ผู้อำนวยการ
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 

 

 
 

 ๘ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

กรมการสื่อสารทหาร พร้อม ด้วยกำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหารร่วมลงนามถวาย

พระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

 
 
 
 
 

   ๒๐ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๔๓๐ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ต้อนรับ  ...                                                       

 

๒๐ ก.ค.๖๑ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวนการ    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสาทหาร  ...

๑๔ มิ.ย.๖๑ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

กรมการสื่อสารทหาร พลตรี คมกฤช  ...

๒๖ เม.ย.๖๑ พลตรีณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ... 

๑๐ เม.ย.๖๑ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร และ    กำลังพล ศทส.สส.ทหาร สรงน้พระพุทธ ...

 

 

 

              
   

 

           

   ๒๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก หญิง รัชนีพร ผดุงผล รอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อทหาร ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ ...

 

 

 

 

 

 

             .

 

                

 

 

         

 

 
 
 
 
 
  
 
๓ ม.ค.๖๑ พันเอกหญิง รัชนีพร ผดุงผล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๒) เป็นผู้แทน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง  ...