Get Adobe Flash player
    พลตรี ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
                     ผู้อำนวยการ
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 

 

 
 

 ๕ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๐๐ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

กรมการสื่อสารทหาร ผู้อำนวยการฝึก พร้อมด้วย พันเอก ทรงคุน พัทศุระพงษ์ ผู้อำนวยการกองฝึกและศึกษา

กรมการสื่อสารทหาร รองผู้อำนวยการฝึก และ กำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

เข้าร่วมการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึก ที่ได้รับพระราชทาน ณ อาคาร ๗

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

 
 
 
 
 
 

๒ ก.พ.๖๑ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วย รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๒)  ...                              

 

๒ ก.พ.๖๑ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนของ ศ฿นย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่น ณ กรมการสื่อสารทหาร

๒๖ ม.ค.๖๑ งานเลี้ยงปีใหม่ กอลบัญชาการกองทัพไทย

๙ ม.ค.๖๑ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหารมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ หน.นขต.ฯ ...

๘ ม.ค.๖๑  พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา พัน.ส.ฯ ...

 

 

 

              
   

 

           

   ๓ ม.ค.๖๑ พันเอกหญิง รัชนีพร ผดุงผล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๒) เป็นผู้แทน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง  ...

 

 

 

 

 

 

             .

 

                

 

 

         

 

 
 
 
 
 
  
 
๑๓ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก หญิง รัชนีพร ผดุงผล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๒) ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๖ นาย  ...